Ingeborg Refling Hagens kulturhus Fredheim [logo]

Foreningen

Våren 2015 dannet tidligere elever og venner av Ingeborg sammen med lokale krefter foreningen Ingeborg Refling Hagens kulturhus Fredheim.
Foreningen innhentet tilstandsrapport for eiendommen Fredheim, og kom til enighet med eier om kjøp av denne. Samlete utgifter for kjøp og et omfattende oppgraderingsarbeid er anslått til flere millioner.

15. juli 2015 overtok foreningen eiendommen Fredheim. Kjøpet ble finansiert ved lån i Hedmarken Sparebank med garanti fra Stange kommune. Foreningen er eier, ingen enkeltpersoner hefter økonomisk. Høsten 2015 ble planer for eiendommen utarbeidet og godkjent av Stange kommune.

Stange kommune har bevilget 1 mill. i byggetilskudd. Hedmark fylkeskommune, Stange og Romedal brannkasse, Kulturminnefondet og Sparebanken Hedmark har også gitt støtte til prosjektet. Søknader om støtte til restaurering av eiendommen er sendt til flere instanser. Foreningen har sommeren 2016 startet nødvendige restaureringsarbeider.

Foreningen Ingeborg Refling Hagen kulturhus – Fredheim ønsker å ta vare på de kunstneriske utsmykningene i huset og drive stedet som et åpent kultursenter inspirert av Ingeborg Refling Hagens kulturarbeid. Foreningen ønsker å belyse Ingeborg Refling Hagens forfatterskap, og vil arrangere kulturbegivenheter som søker å videreføre hennes kulturarbeid, og hennes engasjement mot fascisme og nazisme.

Se brosjyre om foreningens arbeid: Brosjyre

2, 17.mai 2016

Foreningens mål er: 

– å ta vare på Ingeborg Refling Hagens Fredheim som kunstnerhjem, og å fremme kjennskapet til og interessen for hennes forfatterskap og kulturarbeid
– å skape et kultursenter som bygger videre på verdiene til og arven etter Ingeborg Refling Hagen i den samtiden vi er en del av
– å gjøre Fredheim til et møtested for kulturimpulser innen et bredt spekter av kunstuttrykk og kulturaktiviteter lokalt, nasjonalt og internasjonalt
– å gjøre barn og ungdom kjent med gleden ved å lese og tilegne seg litteratur
– å stimulere voksne til å dele sin kunnskap og sine livserfaringer med andre