Ingeborg Refling Hagens kulturhus Fredheim [logo]

Stange kommunes kulturvernpris

Inger Sleppen tar imot pris fra Nils Røhne

Stange kommunes kulturvernpris 2019 er tildelt Ingeborg Refling Hagens kulturhus Fredheim for den store frivillige innsatsen som er lagt ned i å redde kunstnerboligen på Tangen og ta stedet i bruk til kulturarrangementer.

Prisen ble utdelt på Tangen den 3. oktober 2020 av ordfører Nils Røhne og kultursjef Solbjørg Tveiten. Fredheims styreleder, Inger Sleppen, takket slik for tildelingen:

Kulturvernprisen 2019 fra Stange kommune

Det er med stor glede, stolthet, smerte og stort ansvar jeg mottar Stange kommunes kulturvernpris for 2019 på vegne av Ingeborg Refling Hagens kulturhus fredheim.

Glede ved at Stange kommune verdsetter et enormt stort arbeid som er utført siden 2015 – for å redde kunstnerboligen til Ingeborg Refling hagen, ved å restaurere bygningsmassen og uteområdet. Samtidig har vi holdt hjulene i gang og utviklet et kulturtilbud som skal ha bredde i seg. For Ingeborg Refling hagen var raus, hadde takhøyde og slapp til alle ulikheter og vektla menneskers verdighet.

Å bruke Fredheim er kulturvern!

Stolthet fordi vi har bevist at det går an å redde hus, redde utearelet og ta vare på en kulturarv.

Smerte fordi vi kanskje ikke har klart alt like bra. Kulturminner skal tas vare på. Balansen mellom å ta vare på det gamle, alle innspill fra ulike personer til tiltak til fornyelse og dagens materialvalg har vært krevende.

Og ikke minst ansvaret som påhviler ved å gå i gang med et slikt stort prosjekt, er enormt.

Jeg vil takke Stange kommune for velvillighet ved å stille garanti for lån i Sparebanken Hedmark for å kunne kjøpe eiendommen, for summer vi har mottatt til vedlikehold, tilbygg og kulturaktiviteter knyttet til jubileumsåret 2020.10.05 En takk for at dere drar lasset sammen med oss med å markedsføre og utvikle Fredheim til et kultursenter.

Å få igjennom en søknad om spillemidler i fylkeskommunen var stort, da vi opplevde en svært komplisert og trang fødsel.

En stor takk til Else Bjørke på kulturkontoret for tålmodighet og omtanke i den prosessen.

En stor takk til ordfører Nils Røhne som viste stort engasjement i saken, for din grundighet og gjennomføringsevne og vilje. For at du har hatt trua. I tillegg til politisk vilje i fylkeskommunen.

Alt dette har vært avgjørende for å få til ting. Jeg opplever mye positiv vilje blant mange. Vi startet med 0 kroner og har brukt snart 11. mill. kroner på kjøp, restaurering og tilbygg. Vi har søkt, søkt og søkt om penger. Vi har fått avslag og utrolig mange tilbakemeldinger om økonomisk støtte. I tida fra januar 2015 og til nå er det mange som yter mye arbeid og støtte for å få til ting. TAKK til alle!

Takk også til forslagstiller til kulturvernprisen 2019, medlem av Ingeborg Refling Hagens kulturhus Fredheim, Arnfinn Standerholen!

Prisen består av en plakett og 30 000 kroner.

Foto: Frode Kayser, Benedicte Sleppen Ålskog